V době celozávodní dovolené od 29. 7. do 2. 8. 2024 nebudeme expedovat zboží.
Objednávky na eshopu budou automaticky přijaty a potvrzeny,  ale zpracovány v následujícím týdnu.
Děkujeme za pochopení.

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) společnosti DIA-Praha s.r.o.

Tyto VOP platí pouze pro nákup zboží v internetovém obchodě prostřednictvím webu www.diamantovekotouce.cz, jehož provozovatelem je prodávající.

I. Úvodní ustanovení

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost DIA-Praha s.r.o., IČ 25733796 , DIČ CZ25733796, se sídlem K Čestlicům 185, 104 00 Praha 10 - Křeslice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KOS v Praze, oddíl C, vložka 65352 jako prodávající (dále jen „prodávající“) a na straně druhé je kupující, který může být i spotřebitelem (dále jen „kupující“).

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky za účelem svého podnikání s těmito výrobky a při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím, se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.). V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně reklamačního řádu, který je jejich nedílnou součástí a že s nimi souhlasí.

Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na webové stránky internetového obchodu www.diamantovekotouce.cz, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím-spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající (dodavatel) neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, který je jejich nedílnou součástí a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku kupujícího (telefonicky nebo emailem) v případe zjevné chyby týkající se ceny, popisu anebo obrázku výrobku v katalogu výrobků uvedeném na internetové stránce prodávajícího, a to v jakékoliv fázi vyřízení objednávky. Prodávající si též vyhrazuje právo neakceptovat objednávku kupujícího v případě zjevné chyby týkající se ceny, popisu anebo obrázku výrobku v katalogu výrobků, a to v jakékoliv fázi vyřízení objednávky. O neakceptaci objednávky z důvodu zjevné chyby bude kupující informovaný telefonicky anebo emailem (který kupující uvedl při vyplňování elektronického objednávkového formuláře či uvedl při telefonickém objednání zboží).

Smlouva se uzavírá v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu  o výklad pojmů je rozhodující české znění smlouvy.

II. Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Kupující bere na vědomí že prodávající má zákonnou povinnost ke zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, záruky, servisu a oprávněný zájem využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, SMS), a to do jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním nebo do uplynutí interně stanovených termínů. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, odstranění závadného stavu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě fyzické i elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu a jeho smluvním partnerům. 

Více informací k ochraně osobních údajů v souladu s nařízením GDPR je ke stažení na: www.diapraha.cz/ke-stazení/GDPR-DIA-Praha.pdf

 

III. Ceny, platba, dodací podmínky

Všechny ceny na www.diamantovekotouce.cz jsou smluvní a konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí kupující pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné apod.

Dodací lhůty jsou uvedené u jednotlivých produktů. Zboží nezasíláme mimo země EU.

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky (doprava apod.). Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

Akční ceny platí do vyprodání zásob.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. V případě, kdy kupující provede úhradu a prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí prodávající neprodleně plnění kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení (bankovním převodem, poštovním převodem), nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla. Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím na kupujícího.

Prodávající akceptuje tyto platební podmínky – platba platební kartou online (prostřednictvím zabezpečeného pokytovatele GP webpay), platba v hotovosti při převzetí, platba předem bankovním převodem nebo na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od kupujícího přepravce - kurýr GLS).

Prodávající nabízí tyto možnosti odběru zboží – osobní odběr na adrese DIA-Praha s.r.o., K Čestlicům 185, 104 00 Praha 10 - Křeslice, v pracovních dnech v čase Po – Pá 8.00 – 16.00 nebo zaslání zboží přepravcem za aktuálně nabízené ceny (v rámci ČR nebo Slovenska).

Kupující, který je podnikatelem, je povinen (kupujícímu, který je spotřebitelem, je tento postup doporučen) bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu e‑shop@diapraha.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

IV. Odstoupení od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (e-shop, internetový obchod), má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní ode dne převzetí zboží spotřebitelem nebo spotřebitelem určenou třetí osobou. V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty, jak je uvedena výše.

V případě, že spotřebitel chce uplatnit právo na odstoupení od kupní smlouvy tak, jak je uvedeno v předchozím odstavci, tedy ve lhůtě 14 dnů, musí o svém odstoupení informovat podnikatele formou jednostranného právního jednání, a to například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu DIA-Praha s.r.o., K Čestlicům 185, 104 00 Praha 10 - Křeslice nebo emailem na adresu e‑shop@diapraha.cz, ve kterém uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu (uzavření smlouvy) a na tuto adresu také zašle zboží.

Prodávající doporučuje text: “Odstupuji jednostranně od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR, číslo objednávky: XXXXXXX a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo ………………………. .“ Datum           a podpis

V případě, že spotřebitel dle přechozích odstavců odstoupí od kupní smlouvy, vrátí podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo podnikateli doručeno oznámení spotřebitele o odstoupení od kupní smlouvy, všechny platby, které podnikatel od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání. Jestliže spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Podnikatel však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá, nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od podnikatele obdržel.

Pro vrácení plateb spotřebiteli použije podnikatel stejný platební prostředek, který spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, jiným způsobem budou peněžní prostředky vráceny jen tehdy, pokud s tímto jiným způsobem bude spotřebitel výslovně souhlasit. V žádném případě spotřebiteli nevzniknou žádné další náklady.

Spotřebitel ponese náklady spojené s vrácením zboží, a to v závislosti na způsobu, jakým se spotřebitel rozhodne zboží vrátit.

V případě odstoupení od kupní smlouvy je spotřebitel povinen vrátit podnikateli zboží ve stavu, v jakém jej převzal, tedy pokud je to možné, tak nejlépe v původním obalu, dále nepoužité a nepoškozené společně se všemi součástmi, příslušenstvím a dokumentací a s případnými dárky, které spotřebitel obdržel spolu se zbožím. Vrácení zboží zajišťuje spotřebitel jeho odesláním na kontaktní adresu podnikatele nebo jeho předáním v provozovně podnikatele.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel odpovídá podnikateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může podnikatel uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody. Podnikatel je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat.

Spotřebitel nemůže dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího.

V. Zpětný odběr zboží a výrobků

Prodávající uvádí, že kupujícímu může být nabídnuta dohoda o ukončení kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je posouzen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady. Na zboží vyráběné na zakázku si prodávající vyhrazuje právo požadovat úhradu předem zálohovou fakturou a na takové zboží se nevztahuje lhůta na vrácení 14 dní.

VI. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí reklamačním řádem prodávajícího a platnými a účinnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad (podrobnosti viz Reklamační řád).

VII. Původ zboží

Pokud není uvedeno u jednotlivých produktů jinak, je země původu ČR nebo EU.

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.5.2017. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.