V době celozávodní dovolené od 29. 7. do 2. 8. 2024 nebudeme expedovat zboží.
Objednávky na eshopu budou automaticky přijaty a potvrzeny,  ale zpracovány v následujícím týdnu.
Děkujeme za pochopení.

Reklamační řád

Reklamaci lze provést pouze v případě, že je zboží v záruční době. Délka záruční doby je 24 měsíců, pokud u produktu není uvedeno jinak.

Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Záruční doba činí 24 měsíců (není-li výrobcem stanoveno jinak). Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba.

Do záruky nespadají kromě dalších tyto případy:

- zboží bylo reklamováno po záruční době
- zboží bylo opotřebováno obvyklým užíváním
- zboží bylo neodborně instalováno, upravováno či opravováno
- zboží bylo používáno v rozporu s přiloženým návodem k obsluze
- zboží bylo poškozeno živlem - vodou, bleskem, ohněm nebo elektrickým výbojem
- došlo k neoprávněné změně údajů v záručním listu

Kupující má právo na uplatnění záruky, jde-li o:

-  vadu odstranitelnou: právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od kupní smlouvy.

-  vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy.

-  vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy

-  jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od kupní smlouvy.

Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly. Kupující může také zboží dopravit osobně. Náklady na dopravu směrem k prodávajícímu hradí kupující. Náklady na dopravu směrem zpět ke kupujícímu hradí prodávajícímu kupující.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.

Kupující je povinen si zásilku ihned po převzetí dopravcem zkontrolovat. Pokud škoda vznikla přepravou ke kupujícímu, nahlaste tuto skutečnost neprodleně (do 24 hodin od převzetí zásilky) na e‑shop@diapraha.cz. Pro dopravce platí následující pravidla:

GLS - Při převzetí zboží překontrolujte stav zásilky, zda nejeví známky poškození. V případě poškození sepište s řidičem protokol o poškození. V případě, že zásilka nejeví známky poškození, ale zboží je poničené, nahlaste tuto skutečnost neprodleně (do 24 hodin od převzetí zásilky) na e‑shop@diapraha.cz. V případě pozdější reklamace, nemusí být k naší lítosti uznána. Obalový materiál si pro vyřízení reklamace ponechte.

Kupující má při uplatnění záruky právo dle druhu vady na:

 • vada odstranitelná:
  • bezplatné, řádné a včasné odstranění vady
  • výměnu vadného zboží nebo vadné součásti
  • na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od kupní smlouvy
 • vada neodstranitelná bránící řádnému užívání zboží:
  • na výměnu vadného zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy
 • vada odstranitelná vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží:
  • na výměnu vadného zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy
 • jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci:
  •  na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od kupní smlouvy

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží, a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

Oznámení o závadách má obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, email (je-li k dispozici), číslo daňového dokladu, kopii daňového dokladu, popis závady a popis toho, jak závada vznikla. Po obdržení oznámení o závadách prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit (sídlo prodávajícího, sídlo výrobce apod.).

Kupující předloží zboží k reklamaci, nejlépe včetně veškerého příslušenství (v zájmu rychlého vyřízení reklamace), ideálně v originálním obalu. V případě, že kupující originální obal nemá, je povinen na vlastní náklady zajistit jiný vhodný obal vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě může dojít k jeho poškození a následnému zamítnutí reklamace. Pro uplatnění reklamace je nutné doložit uskutečnění nákupu, nejlépe přiložením kopie prodejního dokladu o zakoupení věci (např. Daňový doklad - Faktura). Kupující může reklamaci uplatnit zasláním reklamovaného zboží na adresu sídla prodávajícího nebo po předchozí domluvě přímo v sídle prodávajícího: DIA‑Praha s.r.o., K Čestlicům 185, 104 00 Praha 10 – Křeslice. 

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo z vadného plnění uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně případného potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, popřípadě písemné odůvodnění o zamítnutí reklamace.

Prodávající nebo jím pověřená osoba rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Podmínkou pro běh těchto lhůt je, že kupující k vyřízení reklamace poskytl podnikateli požadovanou potřebnou součinnost, tedy zejména, že umožní podnikateli přezkoumat reklamované zboží a dále, že kupující prokáže koupi zboží, nejlépe dokladem o koupi, dále kupující vytkne zboží vadu, pro kterou jej reklamuje, a sdělí prodávajícímu, jaký způsob reklamace požaduje. 

Zásilky zboží, ze kterých není patrné, proč byly prodávajícímu zaslány, budou vráceny zpět odesílateli na jeho náklady.

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

V případě, že se jedná o oprávněnou reklamaci, náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací zboží.

Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemohl kupující vadné zboží užívat.

O vyřízení reklamace vyrozumí prodávající kupujícího.